Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2007 r. II CSK 230/07